Privacy verklaring2020-05-15T19:09:03+02:00

AVG privacy verklaring

De vertrouwelijkheid van gegevens die je aan ons verstrekt is belangrijk voor Grip op Perspectief. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze zorgverlening en het succes van de gegeven behandelingen. In dit privacyverklaring geeft Grip op Perspectief informatie over hoe er wordt omgegaan met jou gegevens en de rechten, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Algemene Informatie
Naam: Grip op Perspectief
KvK-nummer: 73801380
Adres: Andenauerlaan 2
Postcode en plaats: 3572 RA, Utrecht
Telefoonnummer: +31 (0)6 252 422 73
Email: info@gripopperspectief.nl
Website: www.gripopperspectief.nl

Bestemming
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de volgende personen van wie Grip op Perspectief persoonsgegevens verwerkt:

  • Aanmelders
  • Bezoekers van Grip op Perspectief
  • Bezoekers van de website www.gripopperspectief.nl
  • Alle overige personen die met Grip op Perspectief contact opnemen
  • Alle overige personen met wie Grip op Perspectief contact opneemt.

Verwerking en bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden voor diverse doeleinde verzameld, namelijk:
Het verwerken van intake, monitoring van de voortgang van een behandeling of training.
Het voeren van correspondentie met jou, het verstrekken van informatie aan jou, of het financieel afhandelen van de behandeling of training.
Indien schriftelijk overeengekomen zal informatie uitgewisseld worden met andere hulpverleners of andere belangrijke betrokkenen.

Grip op Perspectief zal uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij schriftelijk met u vooraf overeengekomen is.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en Grip op Perspectief. Ook zal Grip op Perspectief persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van behandelingen en geldende bewaartermijnen, betreft medische dossiers ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst. Fiscale administratie voor financiële gegevens, 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

Na deze bewaartermijn worden de gegevens (zowel op papier als digitaal) door Grip op Perspectief vernietigd.
Welke persoonsgegevens worden opgeslagen?
Van jou worden er contactgegevens en gegevens omtrent je gezondheid/hulpvraag opgeslagen. Gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

Rechtsgrond
Grip op Perspectief verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  • Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
  • Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden.
  • Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.
  • Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een consult.

Persoonsgegevens delen met derden
Jou gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij jij daartoe schriftelijk toestemming geeft. Op alle gegevens die je verstrekt, is het beroepsgeheim van de Nederlandse Vereniging Orthopedagogen en Onderwijskundige (NVO) van toepassing.
Bij aanmelding wordt altijd gevraagd om schriftelijke toestemming voor het delen van rapportage aan andere hulpverleners of belangrijke betrokkene.

Wijzigingen privacyverklaring
Grip op Perspectief kan dit privacy verklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy verklaring wordt op de website www.gripopperspectief weergegeven.

Rechten, vragen en klachten
Je hebt het recht om Grip op Perspectief te verzoeken je persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.
Inzage dossier: je hebt het recht om je eigen dossier in te lezen en hiervan een papierafschrift te ontvangen.
Rectificatie: je hebt het recht om gegevens in jouw dossier te veranderen
Vernietiging: je hebt het recht om jou dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek.
Persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Hierover kunt u contact opnemen met Grip op Perspectief door een e-mailbericht te sturen naar info@gripopperspectief.nl. Vervolgens zal er contact opgenomen worden met jou om het verzoek, juist, volledig en tijdig te verwerken.

Beroepscode Grip op Perspectief
Grip op Perspectief handelt volgens de beroepscode Nederlandse Vereniging voor orthopedagogen en onderwijskundige (NVO) en Stichting Kwaliteitregister Jeugd (SKJ).
Persoonsgegevens die Grip op Perspectief van jou ontvangt, worden geregistreerd en verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is wettelijk verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat jou persoonsgegevens niet toegankelijk zijn voor derde. Zonder schriftelijke toestemming mag Grip op Perspectief nooit gegevens doorgeven of opvragen aan derden.

Zonder toestemming informatie uitwisselen is niet toegestaan, maar in uitzonderlijke gevallen moet Grip op Perspectief haar beroepsgeheim doorbreken en is voorafgaande toestemming van jou niet nodig. Echter, zal Grip op Perspectief transparant zijn over welke stappen er zullen genomen worden. Het doorbreken van haar beroepsgeheim is overigens voor alle hulpverleners verplicht wanneer:
Er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, plicht tot melding.
Als jij jezelf of een ander iets ernstigs wilt aandoen, is het de plicht van Grip op Perspectief om dit nadeel te voorkomen, te bespreken en/of te melden.

Recht op inzage en verbetering
U heeft het recht om uw dossier in te zien. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding.
Ben je jonger dan 18 jaar? Dan is het belangrijk om het volgende te weten:
Ouders worden zoveel mogelijk bij het onderzoek en de behandeling betrokken. Als kinderen jonger zijn dan 12 jaar, zijn ouders met gezag de wettelijke vertegenwoordigers en nemen zij de beslissingen wat betreft het onderzoek en de behandeling. Wanneer een kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, wordt het kind zoveel mogelijk betrokken bij het nemen van de beslissingen en wegen de mening van ouders en kind even zwaar. Wanneer een jongere 16 jaar of ouder is, is hij/zij zelf beslissingsbevoegd en is zijn/haar mening doorslaggevend. Ouders worden alleen bij het onderzoek en de behandeling betrokken wanneer de jongere daarvoor toestemming geeft.
Bij gescheiden ouders is het noodzakelijk dat beide gezagdragende ouders toestemming geven voor een behandeling bij Grip op Perspectief. Indien jouw ouders gescheiden zijn vragen wij beide ouders om een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Toestemming
Op het aanmeldingsformulier verklaar je geïnformeerd te zijn over bovenstaande zaken en geef je aan hiermee akkoord te zijn.

Gebruik website
Het SSL Certificaat van onze website versleutelt al het verkeer tussen de website en uw computer. Hierdoor kan het verkeer niet ontcijferd worden door kwaadwillenden. Een SSL Certificaat is verplicht voor alle websites waarbij persoonsgegevens verzonden worden tussen de website en u als bezoeker.

Berichten via SSL
Alle informatie die u via de website naar ons verstuurd, wordt niet opgeslagen binnen (een database van) de website. De gegevens worden binnen de servers van de hostingsprovider direct verstuurd naar de praktijk. Dit gaat per e-mail over een beveiligde SSL verbinding. Dit betekent dat uw mail of bestanden onderweg niet onderschept kunnen worden door onbevoegden. Ook het ‘reguliere’ e-mailverkeer verloopt vanuit de praktijk over SSL.

Mailt u veilig?
Belangrijk in het digitaal contact tussen jou en de praktijk is dat het e-mailprogramma over SSL loopt. Anders is de beveiliging aan de kant van de praktijk op orde, maar kan het bericht alsnog gelezen worden als u uw email niet over SSL laat lopen (de SSL instellingen kunt u verkrijgen via uw provider). Maak bij voorkeur geen gebruik van ‘gratis’ e-maildiensten zoals Gmail maar kies de betaalde variant via uw provider.

Cookies, kunnen we dit zo instellen?
Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door je browser op jouw computer wordt opgeslagen. Op deze website worden cookies gebruikt om de site goed te laten functioneren. Ook hebben deze cookies het doel om Grip op Perspectief een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De instellingen bij Google Analytics hebben wij zodanig aangepast dat Google géén gebruik maakt van deze informatie. Grip op Perspectief heeft hiertoe de volgende instellingen bij Google Analytics doorgevoerd:

1. Het “Amendement gegevensverwerking” geaccepteerd in het Google Analytics-account;
2. Het blokkeren van het meezenden van volledige IP-adressen;
3. Het uitzetten van het delen van gegevens met Google.