Loading...
Behandelingen2019-04-26T12:01:24+02:00

Kind & Ouders

Mediatietherapie is het behandelen van je kind via anderen in dit geval jij als ouder in de natuurlijke omgeving van het kind. Deze vorm van therapie is erop gericht om gedrags- en/of emotionele problemen van je kind, door tussenkomst van de ouders te behandelen.

Ouders worden gecoacht en krijgen in gesprekken met de therapeut handvatten aangereikt om op een andere manier met hun kind om te gaan. Zo leren ouders hoe ze ongewenst gedrag van hun kind kunnen beïnvloeden en om kunnen buigen naar gewenst gedrag.

Er zijn verschillende opvoedstijlen, maar welke opvoedstijl heb jij als ouder? Waar komt jou opvoedstijl vandaan? Welke krachten heeft jou opvoedstijl? Welke factoren zijn niet helpend? Welke opvoedstijl sluit op de ontwikkelingsfase van je kind aan?

Weten waar de behoeftes van je kind liggen en daar op inspelen als ouder zorgt ervoor dat je zekerder in je rol zit. Maar hoe kom je erachter wat je kind dan nodig heeft? Door het gedrag van je kind in verschillende situaties te onderzoeken kom je gaandeweg te weten wat je kind nodig heeft en kan je daar bewust op in te spelen, door nieuwe opgedane opvoedvaardigheden in te zetten.

Welke relatie heb je momenteel met je kind? Hoe is de verhouding tussen ouder en kind? Welke relatie wens je voor jezelf en je kind? Welke opvoedvaardigheden zorgen ervoor dat de verhouding binnen de relatie verschuift?

Je vraagt je natuurlijk af hoe kan je positief corrigeren, wanneer je kind toch niet luistert naar wat er wordt gevraagd en zijn eigen gang gaat. Je eigen gedrag als ouder onder de vergrootglas leggen leidt tot bewustwording en nieuwe inzichten in het positief corrigeren en stimuleren van je kind.

Maak een afspraak

(Jong)volwassenen

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie worden de gedachten en het gedrag die de psychische problemen in stand houden, besproken en behandeld.

Cognitieve therapie gaat over jouw manier van denken en jouw emoties daarbij. In cognitieve therapie onderzoek je met de therapeut of jouw manier van denken wel helemaal klopt. Heb je de neiging alles van de sombere kant te bekijken, dan zoek je samen uit welke manier van denken passender is. Je werkt samen meer negatieve gedachten uit, om zo positieve gedachten te ontwikkelen ook wel helpende gedachten genoemd. De therapeut  maakt daarbij gebruik van oefeningen en huiswerkafspraken. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden.

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van jouw gedrag. Hoe je handelt bepaalt namelijk voor een groot deel hoe je je voelt. Samen met de therapeut breng je eerst het problematische gedrag en de situaties waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut je om op een andere, betere, manier te reageren op die omstandigheden. Je doet het samen met de therapeut. Zowel het in kaart brengen van het gedrag waar je last van hebt, als het bedenken en oefenen van nieuw gedrag.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort als EMDR, staat voor een veel gebruikte therapievorm die wordt ingezet om posttraumatisch stressstoornis (PTSS) en traumagerelateerde angstklachten te behandelen. Een trauma kan ieder moment in alle hevigheid losbarsten, maar wanneer het trauma tot uiting komt verschilt per persoon. Dit kan kort na de gebeurtenis zijn, maar ook pas jaren later als je dacht alles verwerkt te hebben.

PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten kunnen ontstaan als direct gevolg van een akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept, zoals verdriet, boosheid, eenzaamheid etc. Deze gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen en psychische klachten als gevolg hebben. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die blijven opkomen, waaronder nare beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Ook vanuit je lichaam kun je signalen krijgen. Het cortisolniveau (het stresshormoon) in je lichaam is verhoogd, waardoor je voortdurend in opperste staat van paraatheid verkeert. Dit gaat samen met een verhoogde bloeddruk, hartslag en ademfrequentie.

Imaginaire Exposure, afgekort als IE is een vorm van cognitieve gedragstherapie die bij een posttraumatische stressstoornissen (PTSS) en traumagerelateerde angstklachten wordt toegepast. Het verschil met EMDR is dat tijdens IE behandeling gebruik wordt gemaakt van andere technieken.

Inquiry- Based Stress Reduction, afgekort als IBSR is een methodiek die zich richt op behandelingen die klacht- of probleemgericht zijn en duren over het algemeen kort. Een grote voordeel is dat je al na een aantal sessies door krijgt hoe de methodiek werkt, en deze zelf thuis kunt toepassen.

IBSR is gericht op het veranderen van hardnekkige denkpatronen (kerncognities) die problemen veroorzaken in jouw leven. Vaak bestaan deze hardnekkige denkpatronen bij complexe problematieken waarmee jij te maken hebt. De methodiek is afgeleid van cognitief gedragstherapie, maar verschilt toch in grote mate ervan. IBSR doet niet alleen een grote beroep op jouw denkvermogen zoals bij cognitief gedragstherapie, maar vraagt je terug te gaan naar jouw diepe gevoelens in die stressvolle situaties en dit volledig toe te laten.

Schematherapie legt de focus niet op de actuele klachten, maar op de onderliggende denk- en gedragspatronen. Deze vorm van therapie richt zich voornamelijk op persoonlijkheidsstoornissen en helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Ook voor minder zware problemen kan schematherapie worden ingezet om hardnekkige patronen te herkennen die in je kindertijd zijn ontstaan en zo invloed hebben in je hedendaagse leven. Schema therapie is in vergelijking met de overige therapieën een langdurige vorm van therapie.

Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Laat je gedrag hardnekkige patronen zien, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag? Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt?

Als je telkens in dezelfde valkuil stapt en zich voortdurend negatieve patronen herhalen in je leven komt dit door de wijze waarop je naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen kijkt. Dit zorgt ervoor dat je keer op keer negatieve overtuigingen, gevoelens en ervaringen op doet. Ze ontstaan veelal door nare ervaringen tijdens de kindertijd, wat resulteert in negatieve hardnekkige patronen die in het volwassen leven blijven voortbestaan.

Wie ben ik? Wat wil ik? wat vind ik? wat voel ik? Wat is mijn keuzen op korte termijn? wat is mijn keuzen op langer termijn? welke studie wil ik? Welk beroep wil ik? Welke vrienden wil ik? Welke normen en waarden heb ik? Wat voor relatie wil ik?

Maak een afspraak

Werkwijze

Tijdens het intakegesprek worden de klachten en verwachtingen besproken en wordt er samen met jou gekeken wat er al gedaan is om de problemen op te lossen. Aan de hand van deze gegevens wordt de onderzoeksfase gestart, voordat er wordt overgegaan tot behandeling.

Tijdens het onderzoeksfase zullen er uitgebreid gegevens worden verzameld over de ontwikkeling van de klachten, in welke situaties deze klachten zich voordoen en jouw voorgeschiedenis. Verder zal er enkel met expliciete toestemming van jou contact opgezocht worden met andere belangrijke zoals school, huisarts, eventueel betrokken professionals, om op deze wijze tot een integraal diagnostische beeld te komen. De duur van deze fase is verschillend, zo kan dit beperkt worden tot enkele gesprekken, maar andere momenten kan dit ook vragen om een diagnostisch testonderzoek. Wanneer alle gegevens verzameld zijn, zal er overgegaan worden naar het adviesgesprek.

Tijdens het adviesgesprek wordt er stil gestaan bij de verzamelde gegevens en bevindingen. In sommige gevallen is enkel het geven van advies voldoende om de problemen op te lossen. In andere gevallen is behandeling noodzakelijk en kan er op grond van de verzamelde informatie worden beslist welke pedagogische en/of therapeutische behandeling nodig is.

Alvorens de behandeling start worden samen met jou doelen opgesteld die ervoor zorgen dat je klachten verminderen of weg nemen en kan de behandeling van start gaan.

Middels vragenlijsten wordt aan het begin, tussentijds en aan het eind van het behandeltraject het effect en cliëntervaringen gemeten, wat voor inzichten zorgt bij zowel jou als bij de therapeut.

Ook kan het voorkomen dat je een verwijzing krijgt naar een andere specialist omdat Grip op Perspectief niet die specifieke behandeling aanbiedt. Indien dit het geval is dan kijkt Grip op Perspectief graag met je mee naar andere mogelijkheden.

  • Een consult duurt 60 minuten, waarvan 45 minuten er met jou aan de slag wordt gegaan en 15 minuten is gereserveerd voor voorbereiding en verslaglegging.
  • Tevens is het mogelijk om pedagogische behandeling aan huis te ontvangen.
Maak een afspraak

Klaar om weer grip op je perspectief te krijgen?

Maak een afspraak